حمایت کنندگان اصلی
علمی پژوهشی
اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان
دانشگاه پیام نور استان گلستان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشگاه فنی و حرفه ای