اهداف همایش : 

1- تولید دانش در بستر کارورزی در دانشگاه فرهنگیان در سال جهش تولید

2- بررسی میزان کارآمدی درس کارورزی در ارتقای صلاحیت حرفه ای دانشجو معلمان

3- ارائه الگوی مناسب درس کارورزی در رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان

4- آسیب شناسی درس کارورزی در سطح اجرایی در مدارس و دانشگاه فرهنگیان

5- بررسی جایگاه درس کارورزی در تحقق اسناد بالادستی (برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش)

6- بررسی دوره کارآموزی و کارورزی در دانشگاه های مختلف جهت ارتقای کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

7-  بررسی دوره کارآموزی و کارورزی در کشورهای مختلف جهت ارتقای کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

8- کارورزی در شرایط کرونا و بحران

9- کارورزی در بستر فضای مجازی