رئیس همایش
دکتر نوید ثنایی
رئیس
استادیار، سرپرست مدیریت امور پردیس های استان گلستان
پست الکترونیکی: sanaee [at] cfu.ac.ir
کمیته اجرایی
اطهره ذبیحی
دبیر اجرایی
سرپرست پردیس امام خمینی(ره) گرگان
پست الکترونیکی: atharehzabihi [at] gmail.com
کمیته علمی
دکتر کلثوم غلامی اندراتی
دبیر کمیته علمی
استادیار، عضو هیات علمی دانشگله فرهنگیان - گلستان
پست الکترونیکی: k_gholami30 [at] yahoo.com
دکتر حسین خنیفر
عضو کمیته علمی
رئیس دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: khanifar [at] cfu.ac.ir
دکتر علی باقر طاهری نیا
عضو کمیته علمی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: taherinia [at] cfu.ac.ir
دکتر حسین تربتی نژاد
عضو کمیته علمی
استادیار، معاون آموزشی، فرهنگی و پژوهشی پردیس امام خمینی(ره) گرگان
پست الکترونیکی: h_torbatinezhad [at] yahoo.com
دکتر طیبه تجری
عضو کمیته علمی
استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: atitajari [at] gmail.com
دکتر ابراهیم صالحی عمران
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: salehi [at] cfu.ac.ir
دکتر دوست محمد سمیعی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: samiee [at] cfu.ac.ir
دکتر حکیمه شریف زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: sharifzadeh [at] cfu.ac.ir
دکتر صمد ایزدی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: izadi [at] cfu.ac.ir
دکتر حجت صفارحیدری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه مازندران
پست الکترونیکی: heydari [at] cfu.ac.ir
دکتر معصومه پور رجب
عضو کمیته علمی
استادیار آموزش و پرورش اصفهان
پست الکترونیکی: pourrajab [at] cfu.ac.ir
ملیحه تعادلی
عضو کمیته علمی
مربی دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: taadoli [at] cfu.ac.ir
منیره جعفری شفق
عضو کمیته علمی
مربی دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: m.jafari [at] cdu.ac.ir