محورهای همایش :

1- تولید دانش نو در سال جهش تولید از طریق اقدامات عملیاتی دانشجومعلمان در دروس کارورزی 1 تا 4

2- بررسی تطبیقی دوره های کارورزی در کشورهای مختلف

3- بررسی دوره کارورزی در رشته ها و دانشگاه های مختلف

4- آگاهی بخشی به معلمان راهنما و دست اندرکاران آموزش و پرورش در زمینه برنامه های درسی کارورزی

5- بررسی دیدگاه فارغ التحصیلان در میزان کارآمدی درس کارورزی در افزایش توان حرفه ای دانشجومعلمان

6- بررسی آسیب ها و چالش ها و نقاط مثبت کارورزی از دیدگاه اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

7- بررسی آسیب ها و چالش ها و نقاط مثبت کارورزی از دیدگاه مدیران مدارس مجری، معلمین راهنما

8- بررسی آسیب ها و چالش ها و نقاط مثبت کارورزی از دیدگاه کارشناسان آموزش دانشگاه فرهنگیان

9- واکاوی و بررسی سرفصل فعلی درس کارورزی در رشته های مختلف در دانشگاه فرهنگیان

10- ارائه الگوی مناسب درس کارورزی در رشته های مختلف در دانشگاه فرهنگیان (از سرفصل تا اجرا)